PROJEKTY UNIJNE

             

Realizacja projektu      

Informacja o zakończeniu postępowania 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy,

Poddziałania RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R,

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie wyników prac B+R w Klinice Bellamed w Elblągu”

 

Bellamed Clinic Gabriel Ruciński                                                                               Elbląg, dn. 27.03.2017r. 

ul. Studzienna 33-34A

82-300 Elbląg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Bellamed Clinic Gabriel Ruciński

ul. Studzienna 33-34A

82-300 Elbląg

Tel. +48 600 511 512

E-mail: rejestracja@bella-med.pl           

NIP: 578-248-65-09

REGON:170997783

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:

a) Laser

b) Chłodziarka

c) Urządzenie do likwidacji nierówności

d) Skaner.

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje:

a) Laser urządzenie powinno posiadać:

- technologię pozwalającą  na zastosowanie różnych czasów trwania impulsu (od mikrosekundy do czasu przekraczającego sekundę), w celu zoptymalizowania działania lasera na tkankę;

-  dwa źródła lasera, które wykorzystują technologię Zmiennego Kwadratowego Impulsu, która pozwala uzyskać bezprecedensowy zakres trybów leczenia, od skrajnie krótkich, mikrosekundowych impulsów, przez intensywne napromieniowanie wybranych obszarów, po bardzo długie, trwające do sekundy impulsy w delikatniejszym leczeniu większych obszarów;

- dodatkową, wbudowaną technologię kontroli zwrotnej impulsu (EFC), gwarantującą, że energia wyjściowa lasera jest zawsze zgodna z parametrami ustawionymi, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i pewności systemu;

- tryb pracy quasi ciągły, pozwalający na szereg zabiegów inwazyjnych takich jak: wewnątrzżylne usuwanie żylaków, lipoliza laserowa, leczenie nadpotliwości oraz inne zabiegi endo;

- wysoką moc szczytową impulsów zapewniającą efektywną koagulację tkanek z głęboką penetracją lasera, pozwalającą na wykonanie zabiegów w sposób szybki i bezpieczny;

- dwa źródła światła Er:YAG i Nd:YAG. Dla światła Er:YAG dostarczana energia powinna osiągać min. 3 J a dla światła Nd:YAG moc powinna osiągać minimum 80W;

- powinien pracować w trybie QCW.

b) Chłodziarka, urządzenie powinno posiadać:

- przepływ powietrza regulowany stopniowo od 1 do 9 w zależności od warunków zabiegu (poziom 1 = 100 litrów/min, poziom 9 = 1000 litrów/min);

- oziębione powietrze powinno osiągać temperaturę ok -30°C (natychmiast schładzać skórę, powodując silny efekt przeciwbólowy bez ryzyka odmrożenia);

- maksymalny pobór mocy nie przekraczający 1 KW.

Powyższe parametry powinny przełożyć się na ograniczenie bólu i przyspieszenie czasu gojenia ran.

 

c) Urządzenie do likwidacji nierówności urządzenie powinno:

- współpracować z laserem (wymienionym w pkt. a);

 - emitować zogniskowaną falę ultradźwiękową;

- wytwarzać w tkankach temperaturę na poziomie 65-75℃ i punktową koagulację włókien kolagenowych;

- być zaopatrzone w głowice penetrujące na głębokość min. 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 8 i 13 mm.

 

d) Skaner urządzenie powinno:

- być zintegrowane z laserem (wymienionym w pkt. a);

- posiadać głowicę skanującą, która powinna obejmować swoim zasięgiem obszar powyżej 160mm²; 

- średnica mikrokanałów nie powinna przekraczać 250µm.

- głębokość penetracji tkanki powinna osiągać około 1100 µm.

Powyższe parametry powinny przełożyć się na możliwość przeprowadzenia liftingu i wyrównania skóry po zabiegach liposukcji.

 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia

33100000-1 Urządzenia Medyczne

33150000-9 Techniki Operacyjne

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

 

4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteria cenowego. Zwycięzcą postępowania zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najniższą cenę.

 

5. Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: ul. Studzienna 33-34A, 82-300 Elbląg  lub drogą mailową na adres: rejestracja@bella-med.pl

 

6. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 03.04.2017r. do godziny 17.00.

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia 04.04.2017r. 

Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bella-med.pl/a,327,programy-unijne.html

 oraz przekaże mailowo każdemu Oferentowi, który złoży ofertę.

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Gabriel Ruciński, e-mail: rejestracja@bella-med.pl

 

9. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy.

 

10. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Studzienna 33-34A, 82-300 Elbląg.

 

11. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :

a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

12. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.  

 

13. Sposób opisu oferty

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę netto w walucie PLN.

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2 Potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego

 

 

                                                                                                                                                                Z poważaniem,